NOVINKY

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné, dodacie a záručné podmienky obchodnej spoločnosti DIAGO SF s.r.o., 977 01 Brezno, Železničná č.7, IČO : 36 037 443 / ďalej len VOP /

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.1. Na všetky obchodné vzťahy sa vzťahujú tieto VOP ako dohodnuté. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej obchodnej  zmluvy, kde predávajúci  je spoločnosť Diago SF s.r.o. a kupujúci akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci výslovne písomnou formou nedohodnú inak.
1.2. Ustanovenie týchto VOP sa primerane vzťahujú aj na  dodávky služieb, prác a výkonov vrátane montážnych prác.
1.3. Kupujúci uskutočnením objednávky zároveň súhlasí, že akceptuje tieto VOP . Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito VOP, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
2. UZAVIERANIE ZMLÚV
2.1. Zmluva je uzatvorená vtedy, ak sa dohodnú predávajúci a kupujúci na jej obsahu v časti predmet a cena . Kupujúci  svojou objednávkou súhlasí s cenami objednaného tovaru podľa aktuálneho cenníka predávajúceho . 
2.2. Za zmluvu sa považuje aj písomná / fax, e-mail / objednávka kupujúceho, potvrdená predávajúcim a písomný návrh zmeny zmluvných podmienok potvrdený predávajúcim . Zmluva vznikne tiež akceptáciou objednávky kupujúceho tak, že predávajúci  dodá objednaný tovar kupujúcemu .
3. PONUKA A OBJEDNÁVKA
3.1. Ponuky predávajúceho sú nezáväzné.
3.2. Ponuky uskutočnené predávajúcim pri propagácii tovaru alebo ponuky uskutočnené pre zoznámenie možných kupujúcich s výrobkami predávajúceho sú nezáväzné a predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky, prípadne neuskutočnenie obchodu. V záujme technického pokroku si predávajúci vyhradzuje právo technických zmien vo firemnej dokumentácii.
3.3. Údaje o hmotnosti, rozmeroch, kapacite, cene, výkone apod. uvedené v katalógoch, prospektoch, obežníkoch, inzerátoch, obrazových materiáloch a v cenníkoch sú záväzné iba vtedy, ak sa na ne výslovne odkazuje v potvrdení objednávky.
3.4. Objednávka kupujúceho je záväzná . V prípade odmietnutia prevzatia objednaného tovaru kupujúcim , je kupujúci povinný  zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s realizovaním tejto objednávky.
4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, cenou sa rozumie EX WORKS Brezno podľa INCOTERMS 2000, nezahrňuje DPH a je záväzná pre obe strany od dátumu potvrdenia objednávky do vydania tovaru s výhradou zmeny ceny v závislosti na kurzu EUR v deň vystavenia faktúry až do jej úplného zaplatenia.
4.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas, spolu s DPH, to je v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre adresovanej kupujúcemu podľa fakturačných údajov uvedených v objednávke , alebo v kúpnej zmluve  .
4.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až  úplným zaplatením  kúpnej ceny s DPH vrátane dopravného .
4.4. Kúpnu cenu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu v dohodnutej lehote , inak  v lehote splatnosti daňového dokladu – faktúry, vystavenej predávajúcim  a odoslanej kupujúcemu.
4.5. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania , týmto nie sú dotknuté právne nároky predávajúceho na zákonný úrok za omeškanie s plnením peňažného záväzku  a na náhradu škody .
4.6. Kupujúci nie je oprávnený zadržať časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu z dôvodov akýchkoľvek  reklamácií tovaru, alebo z dôvodov iných pohľadávok voči predávajúcemu. Kupujúci nie je oprávnený  bez súhlasu predávajúceho teda jednostranne započítať si s kúpnou cenou akékoľvek svoje pohľadávky voči predávajúcemu .
5. VYHRADENIE PRÁVA VLASTNICTVA
5.1. Všetky dodávky zostávajú výhradným vlastníctvom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vrátane dopravného a DPH.  Do tejto doby nie je kupujúci oprávnený nakladať s tovarom . V prípade, že sa takýto tovar stane súčasťou jeho dodávky tretej osobe, je povinný na túto skutočnosť svojho odberateľa upozorniť.
5.2. Pri omeškaní  kupujúceho s úhradou hoci aj časti kúpnej ceny je  kupujúci je povinný tovar vrátiť resp. vydať predávajúcemu , ako vlastníkovi.
6. BALENIE
6.1. Ak nie je dohodnuté inak,
- rozumie sa uvedená cena vrátane obalu,
- tovar sa balí obvyklým spôsobom, tak aby sa zabránilo poškodeniu tovaru pri doprave na dohodnuté miesto určenia za obvyklých transportných podmienok. Obaly sú vratné len pokiaľ to bude medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté.
7. PRECHOD NEBEZPEČIA ŠKODY NA TOVAR
7.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúcemu alebo okamihom, kedy sa dostane kupujúci do omeškania s prevzatím tovaru.
7.2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak,  dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje okamih prevzatia tovaru kupujúcim na dohodnutom mieste . V prípade, že predávajúci je podľa dohody s kupujúcim povinný odoslať tovar kupujúcemu, rozumie sa dodanie tovaru okamih odovzdania tovaru prvému dopravcovi.
8. DODACIA LEHOTA
8.1. Dodacia lehota dohodnutá v zmluve  je závislá na včasnom a riadnom spolupôsobení kupujúceho a jeho súčinnosti  ohľadne všetkých technických, obchodných a finančných podmienok dohodnutých s kupujúcim.
8.2. Dohodnutá lehota / čas / plnenia je  zo strany predávajúceho dodržaná aj vtedy, pokiaľ umožní kupujúcemu či dopravcovi  nakládku tovaru zo skladu predávajúceho alebo iného dohodnutého miesta , najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Skladom predávajúceho sa rozumie  miesto v ktorom má predávajúci uskladnený predávaný tovar a nemusí byť v sídle predávajúceho .
8.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar aj po dohodnutej lehote plnenia . V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru viac ako 10 dní, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ predávajúci od zmluvy odstúpi, je  kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady s tým spojené.
8.4. Predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutej lehote , prípadne odovzdať tovar dopravcovi, pokiaľ existuje  dôvodná obava, že kúpna cena za tovar nebude riadne a včas kupujúcim uhradená alebo pokiaľ je kupujúci v omeškaní s úhradou akýchkoľvek  pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu .  Pokiaľ predávajúci odmietne z týchto dôvodov dodať tovar kupujúcemu alebo dopravcovi, nie je v omeškaní s dodaním tovaru, a to až do uplynutia  doby , pokiaľ na strane kupujúceho pominú dôvody pre zadržanie tovaru.
8.5. Čiastočné dodávky sú dovolené.
9. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ  ZA VADY
9.1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov, resp. podľa záručnej lehoty výroby daného výrobku. Záručná doba začne plynúť okamihom prechodu oprávnenia nakladať s tovarom na kupujúceho. Predávajúci počas doby záruky zaručuje takú technickú úroveň, kvalitu a funkčnú spoľahlivosť tovaru, ktorá vyhovuje platným právnym predpisom Slovenskej republiky.
9.2. Zjavné a zrejmé vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať  pri prehliadke tovaru, ktorú je kupujúci povinný uskutočniť pri prevzatí tovaru, najneskôr však do 7 dní od prevzatia dodávky  . Ostatné vady ktoré vzniknú po dodaní tovaru kupujúcemu, je kupujúci oprávnený reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení .
9.3. Kupujúci je oprávnený v záručnej dobe reklamovať vady tovaru len pokiaľ preukáže, že tieto vady nevznikli v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo použitia tovaru a že neboli spôsobené inými okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť za vady .
9.4. Reklamácia vád tovaru je uplatnená včas, pokiaľ je v písomnej forme s presnou špecifikáciou vady a uplatneného nároku z titulu zodpovednosti za vady oznámená predávajúcemu bez zbytočného odkladu po jej zistení počas záručnej lehoty.
9.5. Ako reklamační nárok, za predpokladu riadnej a včasnej reklamácie môže kupujúci požadovať dodanie chýbajúceho tovaru alebo opravu opraviteľných závad, prípadne výmenu tovaru pokiaľ je vada neopraviteľná .
9.6. Za diely tovaru, ktoré predávajúci nakúpil od subdodávateľov, nesie predávajúci zodpovednosť za vady len v rámci právnych nárokov, ktoré má on sám voči svojim subdodávateľom. Ak je tovar predávajúcim vyrobený podľa konštrukčných údajov, výkresov alebo modelov kupujúceho, nezodpovedá predávajúci za správnosť konštrukcie, funkčnosti apod.,   Predávajúci neposkytuje záruku na opravu, zmenu či prestavbu použitého tovaru alebo tovaru z výroby tretej osoby.
9.7. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú na zdraví osôb, na majetku, ktorý nie je predmetom kúpnej zmluvy a nezodpovedá ani za ušlý zisk kupujúceho, pokiaľ z okolností jednotlivého prípadu nevyplýva, že k škode došlo v dôsledku hrubého porušenia povinností predávajúceho. Hrubým porušením sa pre tento účel rozumie situácia, kedy predávajúci ponechá bez povšimnutia závažné následky jednania alebo zanedbania, ktoré by inak musel predpokladať alebo kedy vedome nedbá možných následkov svojho spôsobu jednania.
10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
10.1. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo z dôvodu podstatného porušenia zmluvy kupujúcim.
10.2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci nesplní podstatnú povinnosť podľa dohodnutej zmluvy, a to i napriek písomnému upozorneniu na možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy a poskytnutí primeranej lehoty . Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy kupujúci nemá, ak predávajúcemu neposkytol k plneniu zmluvy potrebnú súčinnosť .
10.3. Predávajúci alebo kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ nie sú schopní splniť svoje záväzky v dôsledku tzv. vyššej moci. Pre účely týchto VOP sa za vyššiu moc považujú hlavne prírodné katastrofy, spoločenské nepokoje a pod.
11. PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU, POUŽITÉ PRÁVO, RIEŠENIE SPORU
11.1. Príslušným súdom pre riešenie sporu medzi zmluvnými stranami je súd  podľa Slovenského právneho poriadku .
11.2. Právne vzťahy ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia Slovenským právom, najmä Obchodným zákonníkom a  príslušnými právnymi predpismi.
12. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné dňom  zverejnenia na internetovej stránke www.diago.sk

                   v Brezne dňa 1.1.2017                                                                                   riaditeľ : Ing. Slavomír Kupčok 

  
Reklamačný poriadok
  
Povinnosti predávajúcich v reklamačnom poriadku sú upravené ust, §273 Obchodného zákonníka, Občianskym zákonníkom (d'alej len OZ - zákon č. 4011964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitera a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.O priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z.

Všeobecné ustanovenia

Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie podlieha nadriadeným predpisom v ust. §273 Obchodného zákonnĺka, Občianskym zákonníkom (d'alej len OZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. a vzt'ahuje sa iba na tovar, ktory bol zakúpený vo všetkých prevádzkach spoločnosti DIAGO SF, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
K zakúpenému tovaru je priložený daňový doklad o kúpe, prípadne záručn 'y list, na ktorom sú uvedené identifikačné resp. sériové čísla a záručná doba. Ak to umožňuje povaha veci, bude vydaný zákazníkovi len doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovat' len doklad o kúpe.

Záručné podmienky

Spoločnosť DIAGO SF, s.r.o. v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi poskytuje následujúce záručné doby
  • 24 mesiacov pri zhotovení veci na zákazku
  • 3 mesiace pri oprave a úprave veci
  • 24 mesiacov u predaného tovaru
  • 12 mesiacov pri predaji použitých veci
​​
Dĺžka záruky je uvedená na záručnom liste alebo faktúre ak bola vystavená.
Ak nie je vyznačená doba u niektorej položky tovaru, tak sa poskytuje záruka na 24 /slovom dvadsafštyri/ mesiacov .Táto doba začína plynút' dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinny po skončení opravy si tovar prevziat' a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil.
  
Záruka sa vzt'ahuje na všetky viditel'né aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučitel'né s jeho funkčnosťou. Chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. U tovaru, kde je to nevyhnutné, vystaví predávajúci záručný list, ktorý kupujúci obdrží spolu s tovarom. U ostatného tovaru kupujúci preukazuje pôvod tovaru faktúrou (dokladom z registračnej pokladne, dodacím listom). Kvôli tomu je kupujúci povinný si tento doklad a obal reklamovaného tovaru počas trvania záruky ponechat' a uschovať.

Kupujúci je povinný si tovar prezrieť po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím rozumieme odovzdanie tovaru zákazníkovi. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu (respektíve prepravcovi)hned' po skončení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia, neúpinosť dodaného tovaru), ktoré zistil, alebo ktoré pri odbornej kontrole bolo možné zistiť. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre, je nevyhnutné okamžite podať o tomto stave správu predávajúcemu, respektíve spraviť pri preberaní tovaru škodový zápis u prepravcu.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, poldaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a ked' pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby

Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho a tieto doložiť kópiou škodového zápisu. V oznámení kupujúci musí uviesť zistené nedostatky (charakteristika, ako sa prejavujú) a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku škody uplatňuje. Kupujúci v dôsledku poškodenia tovaru môže uplatniť nasledujúce kroky: dodanie chýbajúceho tovaru, výmenu poškodeného tovaru, primeranú zľavu z nákupnej ceny tovaru, odstúpenie od zmluvy.

Reklamačný formultár pošle kupujúci písomne poštou na adresu predajcu alebo faxom 048/6711151, alebo e-mailom na adresu: diagogdiago.sk Odberateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu prevádzky spoločnosti DIAGO SF, s.r.o. alebo inú, dodávateľom určenú adresu. Tovar musí byt' v kompletnom stave, vrátane príručiek, káblov a ostatného príslušenstva. Ku každému tovaru musí predložiť doklad o kúpe tovaru spolu so záručným listom, ak bol vydaný.
  
Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
  • poškodením a nekompletnosťou tovaru pri preprave. Takéto škody je nutné riešit' s prepravcom pri preberaní tovaru kontrolou preberaného tovaru, respektíve spísaním škodového zápisu 
  • poškodením alebo odstránením výrobného čísla alebo plomby ak sa na výrobku nachádzajú
  • mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, manipuláciou a obsluhou
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami určenému prostrediu
  • ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk...) alebo tovar bol poškodený nadmerným zat'ažovaním alebo nevhodným používaním alebo poškodený iným vonkaj ším vplyvom

V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru spotrebiteľom je predávajúci oprávnený účtovat' spotrebiteľovi prácu nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 11,60- € bez DPH za každú aj začatú hodinu práce.

Spoločnost' DIAGO SF, s.r.o. si vyhradzuje právo nahradiť zlé a neopraviteľné výrobky za tovary s rovnakými parametrami.

V prípade mimo záručnej opravy má spoločnosť DIAGO SF, s.r.o. právo na náhradu vzniknutých servisných nákladov spojených s manipuláciou a diagnostikovaním poruchy, aj ked' sa neskôr ukáže, že by oprava chyby bola nerentabilná alebo neopraviteľná. Sadzba je 11,60- € bez DPH za každú začatú hodinu práce.

Na tovare je bežná reklamačná lehota 30 (slovom:tridsat') kalendárnych dní odo dňa prevzatia resp. doručenia tovaru, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak. Kupujúci je povinný prevziat' si tovar po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, ked' sa oprava mala vykonať.
  
  
Použiteľné právo, záverečné ustanovenia

Pre tento reklamačný poriadok a všetky právne vzt'ahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny rad Slovenskej republiky. Spory, ktoré móžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri pinení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie obchodný súd v sídle predávajúceho.

Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňa 1.7.2011. Ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti pri vybavovaní reklamácie a záruky tovaru. Spoločnosť DIAGO SF, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku.

                                V Brezne 1 1. 2017                                                                 Schválil: Ing. Slavomír Kupčok - riaditer
  
POTREBUJETE IHNEĎ NAŠE SLUŽBY A SERVIS?
ALEBO VOLAJTE +421 48 671 101